UniCredit Bank - Hypoúver Invest

Všeobecné informácie
BankaUniCredit Bank
ProduktHypoúver Invest
AkciaAkcia:
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie pre úvery s poistením do 80% z hodnoty zábezpeky,
- zvýhodnená úroková sadzba pri fixácii na 3 roky od 0,39%, na 4 roky od 0,69% a na 5 rokov od 0,79% ročne,
- pri fixácii na dobu 7 rokov so sadzbou od 0,89% s poistením úveru,
- ponuka úrokovej sadzby pri fixácii na 10 rokov je od 1,09%,
- preplatenie znaleckého posudku k bytu do výšky max. 150 € a k rodinnému domu do výšky max. 210 € pre úvery s poistením schopnosti splácať úver v Generali a zároveň do 80% z hodnoty zábezpeky.

Ak si klient zriadi v banke účet (U konto), bude na účet pravidelne mesačne zasielať 1,5 násobok splátky, poistí si schopnosť splácať úver, ktorý je do 80% z hodnoty zábezpeky, získa úrokovú sadzbu:
- pri fixácii na 3 roky od 0,39%
- pri fixácii na 4 roky od 0,69%
- pri fixácii na 5 rokov od 0,79%
- pri fixácii na 7 rokov od 0,89%
- pri fixácii na 10 rokov od 1,09%

Výška úrokovej sadzby závisí od percenta financovania, poistenia úveru s poisťovňou Generali, pripisovania 1,5 násobku splátky na účet U konto v UniCredit Bank.

Možnosť získať zľavy z úrokovej sadzby:
- 0,30% za poistenie schopnosti splácania úveru,
- 0,50% za pravidelné zasielanie 1,5 násobku splátky na U-konto vedené v UniCredit Bank.
Podmienky získania

Žiadateľom o úver môže byť fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým, resp. prechodným pobytom na území SR,
- vek min. 18 rokov,
- čistý mesačný príjem klienta min. 280 EUR v prípade bankou akceptovaného typu príjmu.

Výhody / BonusyVýhody:
- úvery s poistením schopnosti splácať úver bez poplatku za spracovanie.
Doklady potrebné k vybaveniu

Doklady preukazujúce príjem, vlastníctvo zabezpečenia, ocenenie zabezpečenia, účel úveru.

Povinnosť dokladovať použitie peňazí

Áno

Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

3 300,00 €

Maximálna výška úveru

Max. do 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Doba splatnosti úveru v rokochMin:

1

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,90 %, min. 200,00 €, max. 1.000,00 €

Zmena v úverovej zmluve

166,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

166,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

Prvé čerpanie je bezplatné, ďalšie za poplatok 15,00 €.

Predčasná splátka k termínu obnovy

0% z predčasne splatenej sumy

Predčasná splátka mimo termínu obnovy

Skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou o predčasné splatenie, max. 1%
z predčasne splatenej sumy.

Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% istiny úveru v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia zmluvy o úvere na bývanie
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

5,00% p.a.

Poplatok za 1.upomienku

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Vo výške nákladov súvisiacich so zaslaním

Spôsob splácania

Anuitný

Povinné poistenie splácania úveru

Nie

Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie